Λεοπόλδος ο Α΄ του Σάξ Κοβούργου, Βασιλεύς του Βελγίου (1832–1868)

Το 1830 αποποιήθηκε το στέμμα της μόλις απελευθερωθείσης Ελλάδος.