Γεώργιος ΙV Βασιλεύς της Αγγλίας (1811–1830)

Μέγας Διδάσκαλος και Προστάτης του Τεκτονισμού