ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Εκατονταετηρίδα της Στοάς Μιαούλη

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 100 ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 42 ΕΝ ΑΝΑΤ:. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (1908-2008)

Αισθάνομαι ιδιατέραν χαράν διότι, από την τιμητικήν θέσιν του Μεγάλου Διδασκάλου απευθύνω, προς τον Σεβάσμιον και τα μέλη της Στοάς ΜΙΑΟΥΛΗΣ, εις την οποίαν εμυήθην και εργάζομαι ήδη επί μίαν τεσσαρακονταετίαν, χαιρετιστήριον μήνυμα επί τη συμπληρώσει του 100ετούς δημιουργικού βίου της ιστορικής αυτής Στοάς του Πειραιώς.

Η Στοά ΜΙΑΟΥΛΗΣ κατά την μακραίωνα 100ετή πορεία της από του 1908 έως σήμερον, ηυτύχησεν να ενταχθούν εις τας τάξεις της, πνεύματα γιγάντια, Τέκτονες οι οποίοι εδέσποσαν εις την επιστημονικήν, εμπορικήν και κοινωνικήν ζωήν του Πειραιώς.

Μέλη της υπήρξαν βαθυστόχαστοι και εμπνευσμένοι Διδάσκαλοι – Τέκτονες, οι οποίοι οραματίσθησαν και έζησαν την προαιώνιαν Αλήθειαν, με βαθείαν την πίστιν προς τον Θεόν και απεριόριστον την αγάπην προς τον άνθρωπον. Τέκτονες, οι οποίοι υπηρέτησαν, με πίστην και αγάπην τον θεσμόν και συνεδέθησαν άρρηκτα με την ιστορίαν, την ευημερίαν και την πρόοδον της πόλεώς μας.

Εξέχουσες προσωπικότητες όπως του αδ:. μας ιατροφιλόσοφου Αφεντούλη Θεοδώρου, καθηγητού της φαρμακολογίας εις την Ιατρικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντού του Ζαννείου Νοσοκομείου, ανεδείχθη εις σημαντικόν κοινωνικόν παράγοντα και εκ των θερμοτέρων υποστηρικτών των επαναστάσεων εν Θεσσαλία και Κρήτη, δι’ ό και δικαίως η προτομή του κοσμεί την είσοδον του Ζαννείου Νοσοκομείου, και του Ενδοξωτάτου Μεγάλου Διδασκάλου Μιλτιάδη Πουρή, εις ανάμνησιν του οποίου, οδός του Πειραιώς φέρει το όνομά του, είδαν το Τεκτονικόν Φως εις την Στοάν ΜΙΑΟΥΛΗΣ, μίαν Στοάν με πορείαν και δράσιν προς τον άνθρωπον και την κοινωνίαν, προς το Φως και την Αλήθειαν προς τον ορατόν Ηλιον και την αόρατον Θεότητα.

Δράσις πνευματική, ως η εκ των μελών της δημιουργία των Στοών ΟΡΦΕΥΣ, ΠΙΣΤΙΣ, ΙΣΟΤΗΣ και ΣΑΛΑΜΙΣ. Δράσις εθνική, ως η παντιοτρόπως προσφερθείσα βοήθεια προς τους εκ Μικράς Ασίας πρόσφυγας, οι οποίοι πένητες κατέφευγον εν Ελλάδι. Δράσις κοινωνική, ως η οργάνωσις και λειτουργία της φιλανθρωπικής εταιρείας Πειραιώς, η οποία υπό την προεδρίαν του Ενδοξ Μεγ Διδ Μιλτιάδη Πουρή, ήλθεν αρωγός εις πλείστας όσας αναξιοπαθούσας προσφυγικάς οικογενείας.

Η Στοά ΜΙΑΟΥΛΗΣ ηυτύχησεν να ιδρυθεί από τον Μιλτιάδη Πουρή, έναν ακάματον εργάτην του Τεκτονισμού και της Πειραϊκής Κοινωνίας, έναν διαπρεπή Ελληνα Βιομήχανον και Τέκτονα, όστις ετιμήθη με τον τίτλον του Ισοβίου Επιτίμου Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Ηταν αυτός, όστις συνετέλεσεν εις την ανέγερσιν του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών και εις την απόκτησιν κτιρίου εις τον Πειραιά, όπου σήμερον στεγάζονται οι Τεκτονικές Στοές της πόλεως. Ηταν ο άνθρωπος ο οποίος, ως Επίτροπος της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος του Πειραιώς και με την οικονομικήν επιφάνειαν την οποίαν διέθετεν και την εκτίμησιν των συνανθρώπων του την οποίαν απελάμβανεν, συνετέλεσεν τα μέγιστα εις την ανέγερσιν του Ομονύμου Περικαλούς Ιερού Ναού. Υπήρξεν όθεν σημαντικόν το έργον της ιστορικής Στοάς ΜΙΑΟΥΛΗΣ, οι δε συντάκται του παρόντος καλαισθήτου Λευκώματος είναι άξιοι συγχαρητηρίων.

Ιδιαιτέρως συγχαίρω τους Σεβασμίους και τους Αξιωματικούς, οι οποίοι ήρχισαν εγκαίρως την συγκέντρωσιν του αρχειακού υλικού διά την συγγραφήν του Λευκώματος τούτου και ασφαλώς, ιδιαίτεροι έπαινοι ανήκουν εις τον εν ενεργεία Σεβάσμιον, το Συμβούλιον της Στοάς και την Επιτροπήν, οι οποίοι επωμίσθησαν το βαρύ έργον του συνολικού Επετειακού Εορτασμού.

Εύχομαι, προς άπαντα τα μέλη της Στοάς ΜΙΑΟΥΛΗΣ εις την οποίαν έχω την τιμήν και εγώ να ανήκω, όπως εν πλήρη υγεία και αγαστή συνεργασία και εν αδελφότητι, συνεχίσουν το υψηλόφρον έργον των, προς δόξαν του συνόλου του Ελληνικού Τεκτονισμού.

Εύχομαι προσέτι, όπως άπαντες οι Ελληνες Τέκτονες από κοινού και αλληλεγγύως, συμβάλλουν με σύνεσιν, σταθερώς και εποικοδομητικώς εις την περαιτέρω εξάπλωσιν των Τεκτονικών Ιδεωδών, εις την οικοδόμησιν μίας ανθρωπιστικής Κοινωνίας και εις την ανάπτυξιν όλων των υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος Σ Στοών, ίνα αύται εορτάζουν εις το διηνεκές μακροχρονίους και ευτυχείς γεννεθλίους επετείους.

Μετά του τρ:. αδ:. ασπ:.

Νίκος Βουργίδης