ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Διάγγελμα υπ’ αρίθμ. 1/2007

Aν:. Αθηνών 9 Φεβρουαρίου 2007

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2007

 

Διεξαχθεισών των αρχαιρεσιών της 27ης Ιανουαρίου 2007, το εκλεγέν 11μελές Συμβούλιον της Μεγ:. Στοάς της Ελλάδος και Αδελφάτον του Τεκτονικού Ιδρύματος συνεκροτήθη εις σώμα την 29ην Ιανουαρίου 2007 και ενεπιστεύθη εις εμέ την υψίστην διάκρισιν, την θέσιν του Μεγάλου Διδασκάλου του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.

Αισθάνομαι όθεν την ανάγκην να εκφράσω μυρίους τας ευχαριστίας μου προς τους φιλτάτους Σεβασμίους Αδ:. Αδ:. Αντιπροσώπους και προς τα εκλεγέντα Ενδοξα μέλη του Συμβουλίου της Μεγ:. Στοάς της Ελλάδος διά την αγάπην την οποίαν με περιέβαλον και την εμπιστοσύνην την οποίαν μου επέδειξαν, αναγορεύοντάς με ως τον πρώτον τη τάξει της Τεκτονικής Αδελφότητος.

Αδελφοί μου,

το Τεκτονικόν Εργον το οποίο μας αναθέσατε να επιτελέσωμεν είναι πολυσχιδές και πολυσήμαντον. Εργον διοικητικόν, κοινωνικόν, ηθικόν, φιλανθρωπικόν, αλλά πρωτίστως μυσταγωγικόν και πνευματικόν. Παρέλκει να δηλώσω ότι τόσον εγώ όσον και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου, θα εργασθώμεν δι’ αυτό με ζήλον και αυταπάρνησιν. Θα ορθοτομήσωμεν τον Λόγον, όπως μας επιτάσσει η Ιστορία του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού. Οπως αναμένουν οι χιλιάδες των αδελφών και των Διδασκάλων μας. Με την αμέριστον βοήθειαν όλων υμών, θα εντριφήσωμεν εις τας ρίζας και παραδόσεις μας, θα καταστήσωμεν τον Τεκτονισμόν εις Κιβωτόν της Αγάπης, διά κάθε άνθρωπον, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, γλώσσης ή Εθνικότητος.

Η παγκοσμιότητα του θεσμού μας είναι δεδομένη ως Ιδέα διανθρώπινη και υπάρχει χάρις εις την πανανθρώπινην αλήθειαν της. Ο Τεκτονισμός δεν περιχαρακώνεται από τα στενά γεωγραφικά όρια ενός Κράτους. Είναι Θεσμός παγκόσμιος και αναλοίωτος. Πίστις των Τεκτόνων είναι η Αγάπη προς τον Θεόν και τον άνθρωπον.

Θα εργασθώμεν διά την πύκνωσιν των τάξεών μας και την είσοδον εις τον Τεκτονισμόν, ανθρώπων καλής θελήσεως, ανθρώπων με ήθος με ανοικτούς πνευματικούς ορίζοντας και με εσωτερικήν την προδιάθεσιν, ανθρώπων απηλλαγμένων από τα μέταλλα των προκαταλήψεων.

Θα ενδοσκοπήσωμεν τον εσώτερον ψυχικόν εαυτόν μας, ώστε να επιτύχωμεν την αρμονίαν ψυχής και σώματος, λόγου και έργου, γνώσεως και πνεύματος. Το Συμβούλιον της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος αναμένει ιδέας και προτάσεις, επιζητεί την βοήθειαν όλων των αδελφών. Το έργον μας είναι συλλογικόν. Η έννοια της Αδελφότητος πρέπει να γίνει πραγματικότητα και όχι λόγος κενός περιεχομένου.Η Αδελφότητά μας χρειάζεται πετάγματα διανοητικά, δυνάμεις πνευματικάς και ηθικάς, αίτινες θα την οδηγήσουν εις την Αρετήν, το Φως και την Αλήθειαν. Οι δυνάμεις αυτές είσθε Εσείς Αδελφοί μου.

Ο άνθρωπος, το θείον ποίημα του Μ:.Α:.Τ:.Σ:., πλασμένος από τον Δημιουργόν του καθ’ ομοίωσιν θείαν, εμπεριέχει όλας αυτάς τα ηθικάς καταβολάς ώστε να ομοιωθεί με τον Θεόν. Ψάξατε την ψυχήν και το πνεύμα σας, τον εσώτερον εαυτόν σας και αποκαλύψατε αυτάς τας δυνάμεις σας. Θα αποφύγωμεν τας ακρότητας και θα επιδιώξωμεν την Συναίνεσιν, την Ισότηταν και την Αξιοκρατίαν.

Εις τον Τεκτονισμόν δεν έχουν θέσιν οι αντιπαραθέσεις, οι έριδες και οι μισαλοδοξία. Αντιθέτως, δεχόμενοι οι Τέκτονες την διεθνή παγκόσμιον ανθρωπιστικήν τριλογίαν Ελευθερία – Ισότης – Αδελφότης και διαθέτοντες ακλόνητα στηρίγματα την μεταξύ των σύμπνοιαν, ανοχήν και αγάπην, έχουν την δυνατότητα να υπερβαίνουν τας συμφύτους ανθρωπίνους αδυναμίας και βαδίζοντες με υπομονήν και επιμονήν την δύσβατον, επίμοχθον ατραπόν της ζωής, να επιτυγχάνουν την ηθικήν ανέλιξίν των.

Ο Τεκτονισμός είναι θεσμός Αγάπης. Αγαπήσατέ τον. Κάνετέ τον μέρος της ψυχής σας. Εύχομαι εν κατακλείδι αδελφοί μου προς άπαντας Υμάς, ατομικήν και οικογενειακήν υγείαν , ευημερίαν και δημιουργικήν πρόοδον εις όλας τας εκφάνσεις της ζωής σας.

 

Ο ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

Νίκος Βουργίδης